план инвестиций пример

Колеж по туризъм към Икономически университет - гр. Същност, социално—икономически особености и значение на хотелиерството в системата на туризма. Хотелиерски продукт — същност, структура и видове. Възникване и развитие на хотелиерството в света. Възникване и развитие на хотелиерството в България. Същност, функции и значение на категоризацията и сертификацията в хотелиерството. Национални и международни системи и стандарти за категоризация и сертификация в хотелиерството. Видове заведения за пребиваване и тяхната категоризация, в съответствие с действащата Наредба за категоризация на в Реп.

Програма 4 КУРС, МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ

Тя постъпва на работа в Университета за национално и световно стопанство като преподавател по международен бизнес и международен маркетинг през г. В периода — г. Притежава богат практически опит в областта на международната търговска и инженерингова дейност. Участва в международни проекти за научноизследователска дейност, за обучение на мениджъри, за обмен на преподаватели и др.

Осъществява научно ръководство на докторанти.

Ръдърфорд, Д., М. О Фалън, Хотелски мениджмънт /управление и функциониране на хотела/ - преведена от английски, ИК „Лик“ София, УНСС” Сф. г. Lundberg, D., “The hotel and restaurant business”, Van Reinhold,

Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от Продуктът е представен с вътрешни страници Монографията е завършено научно изследване, свързано с проектирането и изграждането на нов вид информационна услуга в Интернет — портфейлна оптимизация. Особеността на тази услуга е, че изисква изпълнение на сложна алгоритмична обработка на данните, каквато е оптимизацията. За целта са проектирани и разработени нови методи за решаване на задачи за квадратично програмиране.

Методите се основават на авторски разработки, известни в теорията на йерархичните системи като неитеративна координация. Тези методи реализират бързо решаване на оптимизационни задачи за разпределение на финансови инвестиции. Описание Кредиторите на пазара продават своята стока - парите.

Бизнес мениджмънт - доц. Кирил Димитров Това е един от тези предмети, които са напълно безполезни и само ти губят времето. И на упражнения и на лекции ни беше Димитров.

Проф Милен Иванов Baltov, Създаване и развитие на бизнес мрежи в . , доц. д-р Огнян Симеонов, УНСС, доц. д-р Мая Ламбовска, ас. на университетския мениджмънт в българските университети" по Програма Темпус с.

Место и роль информационных технологий в общественно-экономической жизни. Мировые тенденции развития информационных технологий в условиях научно-технического прогресса 1. Экономические аспекты информационных технологий в современном обществе 1. Анализ особенностей развития информационных и телекоммуникационных технологий в Богарии Глава . Технологии информационного общества как основа развития внешнеэкономических связей Богарии. Экономическая значимость сектора информационных и коммуникационных технологий в развитии информационного общества в Богарии 2.

Анализ основных предпосылок и направлений развития технологий информационного общества в Богарии 2. Опыт некоторых стран Европейского Союза в развитии информационных технологий Перспективы использования информационных технологий как инструмента развития внешнеэкономической деятельности богарских предприятий. Предпосыки использования информационных систем во внешнеэкономической деятельности богарских предприятий 3.

Математическая модель влияния использования информационных технологий во внешнеэкономических связях на международную интеграцию Богарии в ЕС 3. Перспективы использования информационных технологий как инструмента повышения конкурентоспособности богарских предприятий на российском рынке Диссертация:

Автобиография

Пазарът за управление на имоти миналата година е бил млн. За тази година няма данни, но се предполага, че е нараснал, защото офис площите са се увеличили. Това заяви изпълнителният директор на консултантската компания в областта на имотите Сергей Койнов по време на конференцията"Фасилити мениджмънт: Сградното управление у нас е насочено основно към почистване, поддръжка, охрана и озеленяване на офис площите.

Това, че малко компании наемат професионалисти за поддръжка на сградите си, е тревожно, смята председателят на Българската фасилити мениджмънт асоциация БГФМА Тошо Киров.

инвестиции и инвестиционен мениджмънт: Теория и практика Инвеститорите правят експертиза на бизнес-плановете и дават заключение за.

Его правильное определение влияет как на достижение того результата, на который рассчитывали стороны при заключении правового договора, так и на возможность требовать исполнение обязательства и обжалование противоправных действий лица в суд. Наукой гражданского права вопрос о прекращении договорных обязательств рассматривается достаточно давно в отношении каждого из видов договоров, постоянно находясь в процессе доработки и реформирования. Однако в правоприменительной практике имеется целый ряд проблемных вопросов, связанных с отсутствием в договоре условия об истечении срока его действия.

Следует отметить, что в отношении даты окончания срока действия договора в юридической литературе со ссылкой на статью Гражданского Кодекса Российской Федерации[1] обычно указывается на то, что самостоятельного правового значения это условие договора не имеет. Окончание срока действия договора рассматривается как основание прекращения договорных обязательств лишь при условии, что об этом прямо указано в законе или договоре.

В остальных случаях договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения обязательств. Необходимо отметить, что имеется значительное количество договоров, в отношении которых ни закон, ни условия самих договоров прямо не предусматривают, что окончание срока их действия влечет прекращение соответствующих обязательств сторон. Соответственно они признаются действующими до определенного в них момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Толкование указанной нормы позволяет сделать вывод о том, что договорами, действующими до определенного в них момента окончания исполнения сторонами обязательств, должны признаваться и договоры, вообще не содержащие в своих текстах указаний на срок их действия. Если же стороны по каким то причинам не включили в договор условие о сроке исполнения обязательства, то, в данном случае надлежит исходить из того, что обязательство должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства. Однако, гражданское право содержит целый ряд достаточно интересных положений, которые имеют иное правовое регулирование по сравнению с общими положениями.

В частности, весьма интересный случай предусмотрен статьей ГК РФ. По общим правилам, истечение срока действия договора означает его прекращение.

Финансово-счетоводен факултет десета юбилейна международна научна конференция на младите учени

Вы получите всего за руб.! В основе данной программы лежит достаточно обыкновенная система, которая, по сути, является универсальной. Были ее предшественники, которые давали возможность людям разговаривать в онлайне через Интернет. Так или иначе, программа дала пользователям отличное качество звучания даже тогда, когда скорость связи Интернет медленная. Многие пользователи сети получили возможность скачать эту популярную программу бесплатно. Не использовать эту замечательную возможность, не опробовать без каких-либо растрат связь высокого качества и бесплатно разговаривать с родственниками и знакомыми , которые живут в разных уголках мира, просто непростительно.

Изтеглете документа формат - УНСС. Text; Economics, · Hirsch, · Rufolo, · Finance, · Expenditure, · Harcourt, · Brace, · Jovanovich, · Brennan, · Carroll.

В дальнейшем применяется автономная координация. В нашей работе представлены два координационных аспекта разрешения конфликтов. По содержанию она представляет собой процесс переговоров, по форме — согласование. Сглаживание различий нахождение сходства. Сближение — соединение сторон для решения проблемы по удовлетворению их общих интересов.

Сплоченность — взаимопонимание, восприимчивость и сопричастность при рассмотрении и разъяснении различных вариантов возможностей для разрешенияпроблемы. Согласие — единомыслие относительно пригодности и справедливости достигнутого соглашения.

Вот тебе, бабка, и Юрьев день

Театърът покрива широк спектър от театрални жанрове — от класическа драма до съвременна драматургия. Разполага с две зали: Североизточно от града се намира парк"Кенана" - най-големият парк на територията на общината. Заедно с различни дървесни видове, розариум, дендрариум, пешеходна алея и изкуствено езеро, в парка са разположени и множество заведения, хотели, басейн, лятно кино, детски кът и спортни съоръжения.

В гъстите широколистни гори на парка е разположен и Зоопарк"Хасково". Парк"Ямача" се намира в южната част на Хасково, на едно от първите възвишения на Източните Родопи.

специализира Психотерапия 21, софия завършва Финансов мениджмънт в НБУ. София завършва унсс със специалност Публична администрация. Колеж по туризъм в Благоевград със специалност Бизнес администрация.

Кора головного мозга состоит из двух полушарий, соединённых между собой пучком нервных волокон. Этот пучок называется мозолистым телом . Оно состоит из — миллионов нервных волокон и является самой большой структурой, соединяющей полушария. У мозолистого тела есть клюв и колено. … 9 место: Ограда — это ядро мозга в виде узкой полоски серого вещества.

Ограда связана с обонятельной луковицей. Нейроны ограды хорошо реагируют на соматические, слуховые и зрительные раздражения. Серый бугор — это отдел гипоталамуса, отвечающий за вегетативные функции такие, как обмен веществ и теплорегуляция. Поскольку есть бугор, есть и подбугорье, и надбугорье, и забугорье. Мозжечок есть у представителей всех классов позвоночных. Даже у головоногих моллюсков в частности, у осьминогов имеется схожее мозговое образование.

Курсови работи

Системи за управление на разпределени бази от данни; Имитационно моделиране на процеси и системи; Приложение на информационните технологии в обучението Цитирания в : . Периодический научный сборник по материалам Международной научно-практической конференции Современные тенденции развития науки и технологий, 31 января , 1 — 6, , Белгород, Россия, с. , , , .

доклад. , Транев С., Маркетинг в малкия бизнес. в: СД на Четиринадесета , Транев С., Записки по управление и мениджмънт. . УНСС – София, „Тенденции в развитието на глобалния туризъм”, година 4, май , с.

27 е Икономически университет — Варна Редакционна колегия: Авторите им носят пълна отговорност за съдържанието, оригиналността и за грешки, допуснати по тяхна вина. Атанас Ковачев — член-кореспондент на БАН, проф. Максимов — Рынок недвижимости и строительный рынок: Татьяна Маслова — Холистический маркетинг в создании и реализации обьекта недвижимости Добромир Ганев — Строително предприемачество — проблеми и възможности

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

От ляво на дясно: Роден е през г. Има и два доктората — по история и по икономика. Работи в Държавна сигурност от до г. От до г. Председател е на фондация"Арете" и на националния клуб"Стефан Стамболов".

УНСС. 1 - МИО и бизнес. ЕУ (ЕУФИМБ, ЕИФИСМиБ). 1 - Кафедра экономики. 31 СУ за Чужди Езици и Мениджмънт"Иван Вазов". Болгария, Sofia - с.

Обучение специалистов по бизнес-администрированию проходит в центре Минска, в учебных корпусах, расположенных вблизи станций метро. Аудитории оснащены компьютерной техникой, современным образовательным оборудованием, скоростным интернетом, в том числе по технологии - . Всю дополнительную информацию Вы также можете получить по адресу и телефону: Большинство преподавателей, у которых довелось учиться, очень ценили знания и стремление хорошо учиться.

За время обучения мы получили разноплановый материал, среди которого самыми интересными и полезными для меня были предметы на английском. Многое из той информации, которую дали в университете, было полезным для понимания работы бизнеса, процесса принятия оптимальных решений. Во время учебы мне удалось съездить по программе обмена в Вильнюс, где я изучал интернет-маркетинг. Работа интересная и разнообразная, так как связана с построением долгосрочных рекламных стратегий и требует глубокого погружения в бизнес-процессы клиентов.

Я бы рекомендовал нынешним и будущим студентам как можно скорее применять свои навыки в реальном мире, не столь важно, где именно: В дальнейшем именно это является важным фактором при приеме на работу или при старте своего дела.

Бизнес-администрирование

Экономика и управление народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности в т. Малые предприятия в реформируемой экономике Болгарии 1. Оценка состояния экономики Болгарии в условиях формирования рыночных отношений 1. Роль малых промышленных предприятий в структуре болгарской экономики Глава 2. Методические основы управления персоналом в условиях 25 рыночной экономики 2.

Управление персоналом в системе современного менеджмента 2.

требуют координации, благодаря которой достигается общая цель бизнеса. . монография / Д. Димитров. – София: УИ Стопанство, УНСС, – с. 3. Мирчев А. Производствен мениджмънт: монография / А. Мирчев.

Юрий Пасичник, Гуманитарный университет"Запорожский институт государственного и муниципального управления" -"Финансовая политика — основной стимулирующий фактор развития и инноваций". , -"". Карпенко Ольга, Карпенко Дарья, к. Профессор Ирина Садовская , кафедры учета и аудита, Луцкий национальный технический университет -"Транзакционные доходы: Доцент Жураковская Ирина, Кафедры учета и аудита, Луцкий государственный технический университет -"Раскрытие будущих событий в отчетности за Международными стандартами финансовой отчетности".

Зеленко Сергей, магистрант Невелич Татьяна, Луцкий национальный технический университет -"Проблемы формирования учетной политики сельскохозяственных предприятий". Наталия Голячук, доцент к. Сергей Голячук, Луцкий национальный технический университет -"Основные аспекты информационного обеспечения управления предприятиями".

Нужная Оксана Анатольевна, Луцкий национальный технический университет -"Классификация основных средств и ее роль в учетно-аналитическом процессе". - , .", , -"". Писаренко Татьяна, Луцкого национального технического университета -"Прогнозирование объемов производства, как важный этап организации управленческого учета на предприятии". Талах Татьяна, Луцкий национальный технический университет -"Сущность и задания учетно-аналитического обеспечения экономической безопасности предприятия".

Ирина Ткачук, Луцкий национальный технический университет -"Главные аспекты качества бухгалтерского учета".

Бизнес икономика

Узнай, как мусор в"мозгах" мешает тебе эффективнее зарабатывать, и что ты лично можешь сделать, чтобы ликвидировать его навсегда. Кликни здесь чтобы прочитать!